MUSTAFA PULTAR

Home > Türkçe > Bildiriler ENGLISH

 


AHMET RASİM BARKINAY VE ESERLERİ


 

Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda bir Alman ticaret gemisi Kızıldeniz’de Kamaran adaları civarında konumları belirli olmayan bazı mercan resiflerine çarparak batar. Bunun üzerine Alman hükûmeti, Osmanlı hükûmetine “şedid-ül meal” bir ültimaton vererek “buraların haritası, tarafımızdan yapılmadığı takdirde, bilfiil Alman mesahacıları tarafından bu sularda mesaha tetkikatı yapılacağının ve nev’i-mâ (bir dereceye kadar) hukuk-u hükümrânımıza müdahelenin açıktan açığa işrab (anlatma)” edilmiş olacağından söz eder

  

Bunun üzerine o sıralarda Port Tevfik’de yatmakta olan Beyrut mesaha gemisi bu mesahayı yapmak üzere görevlendirilir ve bir süre söz konusu adaların civarında ölçüm çalışmaları yapar. Ancak savaşın başlaması ile bu görevini tamamlayamadan İzmir körfezine geri döner. Urla’da kaçakçı takibi ile görevli iken, 1 Kasım 1914 günü İngiliz ganbotları Scorpion ve Wolverine ile karşılaşır; ganbotların kıdemli süvarisi zaten ateş gücü olmayan Beyrut’u batırmak üzere ateş edeceğini bildirir. Beyrut yatının süvarisi mürettebatın gemiyi terk etmesini sağlamak üzere, geminin İngilizce bilen mesaha subayını İngilizlerle görüşmeye memur eder. 20 dakika süren bu görüşme sırasında “geminin içindeki kabil-i nakil mesaha alet ve edevatı, gemi zabitân ve efradı tarafından Urla iskelesindeki evlerin arka cihetlerine nakledilerek kurtarılmıştır. Binaenaleyh, ... Ankara Harita Umum Müdürlüğü Deniz şubesine nakledilen ... alât ve edevât, Beyrut yatından kurtarılmış olan [bu] eşyalardır ki, tarihi bir hatıra teşkil ederler” . ...


Bu bildiri "Bahriyede İlmi Haritacılığın Kurucularından Ahmet Rasim Barkınay ve Eserleri" başlığı ile 1. Uluslararası Pirî Reis Sempozyumu'na sunulmuştur. Sempozyum bildirileri için şu kaynağa bakınız: Uluslararası Pirî Reis Sempozyumu Tebliğler Kitabı. 27-29 Eylül 2004. İstanbul: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı.

 

Bildirinin  tümünü okumak için tıklayınız.

 

  Bildirilerim sayfasına dönmek için tıklayınız.

 


DUM VENTUS EST, SPES EST.